obrazki do kolorowania lato

Czekolada, kawa, ja

Temat: co powinno wiedzieć dziecko kończące zerówkę
" />Charakterystyka dziecka dojrzałego do szkoły

Dojrzałość fizyczna----Jest ogólnie sprawne ruchowo. Posiada dobrą sprawność manualną i niezaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych. Jest odporne na choroby i zmęczenie.
Dojrzałość emocjonalno-społeczna------Jest w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami. Posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny. Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela. Cechuje je taki stan równowagi nerwowej, która umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych.
Dojrzałość umysłowa-----Jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje. Rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi nauczyciel. Rozumie i spełnia polecenia nauczyciela. Posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażenia życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen.
Dojrzałość do czytania i pisania------Umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich odpoznawania, porównywania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowywanych form graficznych. Ma pamięć ruchową, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu. Umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów pozwala mu świadomie nimi kierować.
Dojrzałość do matematyki----Rozumie i umie określać stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie dziesięciu.

Lista 20 pytań - wskaźników dojrzałości szkolnej sześciolatka.
1.Czy dziecko potrafi obchodzić się z przyborami do rysowania, kolorowania i pisania? Czy kolorując obrazek, nie wychodzi poza linię? Czy rysując postać człowieka, zachowuje podstawowe proporcje poszczególnych części ciała?
2.Czy potrafi lepić z plasteliny lub gliny? Czy potrafi ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej?
3.Czy potrafi grupować różne przedmioty według barw, kształtu i wielkości? Czy potrafi sortować znane mu przedmioty lub ich obrazki według określonej zasady, np. owoce, zwierzęta, zabawki, pojazdy itp.? Czy potrafi wybrać takie same litery, wyrazy? Czy potrafi złożyć np. widokówkę rozciętą na kilka części?
4.Czy potrafi wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub obrazkach?
5.Czy potrafi dobrać w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej, np.: krowa-mleko, koń-furmanka, liść - drzewo, pasta do zębów - szczoteczka itp.
6.Czy potrafi odróżnić z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków lub innych zwierząt?
7.Czy potrafi wyróżnić głoskę (zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu? Czy potrafi zróżnicować wyrazy dźwiękopodobne, np.: półka - bułka; Tomek - domek itp.?
8.Czy potrafi odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego? Czy potrafi podzielić wyraz na sylaby, np.: lo-ko-mo-ty-wa?
9.Czy potrafi rozwiązywać proste zagadki - typu: chodzi i bije, a nie je i nie pije; posadzisz je wiosną, to latem grzechotki wyrosną?
10.Czy swobodnie (również wspak) umie liczyć kolejno minimum do 20, a po przeliczeniu potrafi powiedzieć, ile jest przedmiotów' Czy umie w pamięci dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiętnego?
11.Czy potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne, np. skakać na jednej i na obu nogach? Czy ustoi przez chwilę na jednej nodze z zamkniętymi oczami? Czy sprawnie rzuca i łapie piłeczkę?
12.Czy potrafi samo zawiązać sznurowadło, zapinać guziki?
13.Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej? Czy potrafi pokazać prawą rękę czy lewe ucho u osoby stojącej na wprost? Czy posługuje się zawsze jedną ręką - którą?
14.Czy potrafi zgodnie bawić się w grupie, np. budując z kimś zamek z klocków - współdziała, czeka na swoją kolej itp.? Czy zawsze kończy rozpoczętą zabawę, a po skończonym zajęciu sprząta po sobie?
15.Czy potrafi przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki czy muzyki?
16.Czy opowiadając np. co przedstawia dany obrazek - posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcję? Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski? Czy wymowa jest poprawna również pod względem gramatycznym?
17.Czy umie podporządkować się poleceniom słownym, jest w miarę zdyscyplinowane? Czy potrafi wykonać 34 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego?
18.Czy wie - ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice?
19.Czy przy rozstaniu z opieką (np. w przedszkolu) jest pogodne? Czy łatwo nawiązuje kontakt z dorosłymi?
20.Czy w działaniu jest dość szybkie oraz w miarę swobodne i samodzielne? Czy zachowuje się odpowiednio do sytuacji
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4015Powered by WordPress, © Czekolada, kawa, ja